کارخانه سنگ یونیک عرضه کننده با کیفیت ترین اسلب سنگ در استان اصفهان

اسلب سنگ مشکی لاشتر چینی سفید الیگودرز اسلب سنگ چینی سفید الیگودرز اسلب سنگ پرشین پورترو اسلب سنگ پرشین پورتورو اسلب سنگ مشکی ماکو اسلب سنگ مشکی ماکو اسلب چینی سفیدنیریز اسلب چینی سفید نیریز سنگبری يونيك

دیدن کاتاکوگدرخواست مشاوره

قیمت سنگ اسلب

در این صفحه به بررسی قیمت سنگ اسلب های تولیدی در کارخانه یونیک سنگ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا در ادامه نمای سنگ متراژ و شکل ظاهری آن را به شما معرفی کنیم.

قیمت اسلب سنگ-سنگ الیگودرز کوهستان

 

سایز سنگ : ۱۹۰*۲۷۰ سانتی متر

توضیحات:

نام سنگ :سنگ اسلب الیگودرز کوهستان

کد سنگ در کارخانه یونیک سنگ : ۱۸۲

مقدار موجودی کارخانه سنگ بری یونیک: ۳۰۸ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت اسلب سنگ-سنگ الیگودرز کربلائی

 

سایز سنگ : ۱۹۵*۲۹۰ سانتی متر

توضیحات:

نام سنگ : سنگ اسلب الیگودرز کربلایی

کد سنگ در کارخانه یونیک سنگ : ۱۷۶

مقدار موجودی کارخانه سنگ بری یونیک: ۳۰۸ متر مربع

قیمت: تماس

اسلب چینی الیگودرز

 

سایز سنگ:۱۹۰*۲۵۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید الیگودرز

کد سنگ: ۳۸۸

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۳۳٫۳۹ متر مربع

قیمت: تماس

 

سایز سنگ:۱۶۰*۲۳۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید الیگودرز

کد سنگ: ۳۸۸

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۸۵ متر مربع

قیمت: تماس

 

سایز سنگ:۱۶۵*۲۸۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید الیگودرز

کد سنگ: ۳۲۲

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۷۱ متر مربع

قیمت: تماس

 

سایز سنگ: ۱۷۰ *۲۹۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید الیگودرز

کد سنگ: ۳۳۴

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۲۳ متر مربع

قیمت: تماس

 

 

سایز سنگ: ۱۸۵*۲۷۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید الیگودرز

کد سنگ: ۷۳۳

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۱۹۵ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب-سنگ چینی بلوکلاسیک خاکستری

سایز سنگ : ۱۶۰*۲۹۰ سانتی متر

توضیحات:

نام سنگ : سنگ اسلب بلو كلاسيك چيني خاكستري

کد سنگ در کارخانه یونیک سنگ : ۲۶۱

مقدار موجودی کارخانه سنگ بری یونیک: ۳۱۶ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب-مرمریت مشکی ماکو

 

سایز سنگ : ۱۷۰*۲۸۵ سانتی متر

توضیحات:

نام سنگ : سنگ اسلب مرمریت مشکی ماکو

کد سنگ در کارخانه یونیک سنگ : ۲۶۵

مقدار موجودی کارخانه سنگ بری یونیک: ۱۹۰ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب-چینی سفید نیریز

سایز سنگ : ۱۸۵*۲۸۰ سانتی متر

توضیحات:

نام سنگ : سنگ اسلب چینی سفید نیریز

کد سنگ در کارخانه یونیک سنگ : ۲۹۹

مقدار موجودی کارخانه سنگ بری یونیک: ۳۰۴ متر مربع

قیمت: تماس

 

سایز سنگ : ۱۷۰*۲۳۵ سانتی متر

توضیحات:

نام سنگ : سنگ اسلب چینی سفید نیریز اسپایدر

کد سنگ در کارخانه یونیک سنگ : ۲۷۵

مقدار موجودی کارخانه سنگ بری یونیک: ۲۴۵ متر مربع

قیمت: تماس

 

سایز سنگ: ۱۶۵*۲۹۰ سانتی متر

توضیحات:

نام سنگ: اسلب چینی سفید بیابانکوه

کد سگ:۱۹۰

مقدار موجودی کارخانه سنگ بری یونیک: ۲۷۲ متر مربع

قیمت: تماس

 

 

سایز سنگ: ۱۸۵*۲۴۷ سانتی متر

توضیحات:سنگ اسلب الیگودرزکارخانه سنگ بری یونیکسنگ بری اصفهانفروش سنگ اسلب

نام سنگ: چینی سفید نیریز

کد سنگ: ۲۱۶

مقدار موجودی کارخانه سنگ بری یونیک: ۳۲۵ متر مربع

قیمت: تماس

 

چيني سفيد طرح دارازنا

سایز سنگ: ۱۸۵*۲۶۵ سانتی متر

توضیحات:

نام سنگ: اسلب چینی سفید طرح دار ازنا

کد سنگ: ۲۴۹

مقدار موجودی در کارخانه سنگ بری یونیک: ۲۷۵ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب-اسلب چینی سفید طرح دار ازنا

سایز سنگ: ۱۵۵*۲۷۰

توضیحات:

نام سنگ:اسلب چینی سفید طرح دار ازنا

کد سنگ: ۲۳۸

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک: ۲۸۱ متر مربع

قیمت: تماس

قیمت اسلب سنگ:

سایز سنگ:۱۷۰*۳۰۰

توضیحات:

نام سنگ: اسلب چینی سفید الیگودرز کربلایی

کد سنگ: ۴۶

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک: ۲۴۷ متر مربع

قیمت: تماس

قیمت اسلب سنگ:

 

سایز سنگ:

توضیحات:

نام سنگ: مرمر پرتقالی

کد سنگ: ۱۹۷

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۱۴۴ متر مربع

قیمت: تماس

قیمت اسلب سنگ-الیگودرزکوهستان 187187

سایز سنگ: ۱۷۰*۲۵۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی الیگودرز کوهستان

کد سنگ: ۱۸۷

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۲۹۴ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب-الیگودرز کربلائی 145

سایز سنگ: ۱۵۰*۲۶۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی الیگودرز کربلائی

کد سنگ:  ۱۴۵

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۱۹۴ متر مربع

قیمت: تماس

 

چینی سفید الیگودرز کربلائی

سایز سنگ: ۱۹۰*۲۶۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی الیگودرز کربلائی

کد سنگ:  ۳۱۶

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۳۱۶ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب

سایز سنگ: ۱۸۰*۲۲۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی الیگودرز کربلائی

کد سنگ:  ۳۹

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۲۷۶ متر مربع

قیمت: تماس

 

چینی سفید نیریز 311

 

سایز سنگ: ۱۷۵*۲۶۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید نیریز

کد سنگ:  ۳۱۱

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۳۰۵ متر مربع

قیمت: تماس

 

 چيني سفيد اليگودرز كوهستان

 

سایز سنگ: ۱۸۰*۲۶۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چيني سفيد امواج كوهستان

کد سنگ:  ۳۱۹

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۳۳۳ متر مربع

قیمت: تماس

 

چینی مشکی الیگودرز کربلائی

سایز سنگ: ۱۸۰*۲۶۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی مشکی الیگودرز کربلایی

کد سنگ:  ۴۷

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۱۶۴ متر مربع

قیمت: تماس

 

چینی سفید الیگودرز کربلائی

سایز سنگ: ۱۹۵*۲۹۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید الیگودرز کربلائی

کد سنگ:  ۲۷۳

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۲۱۸ متر مربع

قیمت: تماس

 

سایز سنگ: ۱۸۸*۲۲۲

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چيني سفید الیگودرز کوهستان

کد سنگ:  ۷۷

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۱۸ متر مربع

قیمت: تماس

 

مرمر آرام

سایز سنگ: ۱۸۵*۲۴۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب مرمر آرام

کد سنگ:  ۲۰۵

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۱۹۰ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب-چینی سفید ازنا

 

سایز سنگ: ۱۵۰*۲۷۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید ازنا

کد سنگ:  ۲۴۳

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۲۶۳ متر مربع

قیمت: تماس

 

 

قیمت سنگ اسلب-چینی سفید ازنا

 

سایز سنگ: ۱۸۵*۲۲۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید ازنا

کد سنگ:  ۲۵۴

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۲۹۰ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی سفید ازنا

 

سایز سنگ: ۱۸۰*۲۵۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید ازنا

کد سنگ:  ۲۵۵

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۲۶۰ متر مربع

قیمت: تماس

 

چینی سفید سایمان

 

سایز سنگ: ۱۷۵*۲۸۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چيني سفيد نيريز

کد سنگ:  ۲۳۶

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۳۰۴ متر مربع

قیمت: تماس

 

 

 

سایز سنگ: ۱۶۰*۲۹۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب تراورتن کرم

کد سنگ:  ۲۹۸

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۳۴۵ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب-چینی سفید ازنا

 

سایز سنگ: ۱۷۰*۲۳۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چيني سفيد ازنا

کد سنگ:  ۲۵۰

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۳۴۵ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب-چینی سفید نیریز

 

سایز سنگ: ۱۷۰*۲۳۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب نیریز

کد سنگ:  ۲۰۰

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۲۷۴ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگاسلب - اسلب لاشتر

سایز سنگ: ۱۸۰*۳۰۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب مشکی لاشتر

کد سنگ:  ۳۳۷

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۳۶۲ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب- تراونیکس انارک

 

سایز سنگ: ۱۶۰*۲۳۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب تراونیکس انارک

کد سنگ:  ۳۰۹

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۲۱۱ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب-چینی سفید نیریز

سایز سنگ: ۱۷۰*۲۷۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید نیریز

کد سنگ:  ۳۰۳

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۲۸۱ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت اسلب سنگ- نیریز سوپر

 

سایز سنگ: ۱۹۰*۲۵۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید نیریز سوپر

کد سنگ:  ۳۲۱

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۲۶۰ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت اسلب سنگ-چيني سه بعدي بيرجند

سایز سنگ: ۱۷۵*۲۹۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سه بعدی بیرجند

کد سنگ:  ۳۳۴

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۳۴۷ متر مربع

قیمت: تماس

 

قیمت سنگ اسلب- چيني امواج لايبيد

سایز سنگ: ۱۹۵*۲۸۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چيني امواج لايبيد

کد سنگ:  ۳۱۶

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :۳۹۰ متر مربع

قیمت: تماس

 

 

 

پرشين اسكاتو 341

سایز سنگ: ۱۹۰*۲۸۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب پرشین اسکاتو

کد سنگ:  ۳۱۲

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۱۸ متر مربع

قیمت: تماس

 

پرشين اسكاتو 352

سایز سنگ: ۱۵۰*۲۵۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب پرشین اسکاتو

کد سنگ:  ۳۵۲

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۸۰ متر مربع

قیمت: تماس

 

تراورتن تنه درختي اذر شهر 96

سایز سنگ: ۱۷۰*۲۵۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب تراورتن تنه درختي اذر شهر

کد سنگ:  ۹۶

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۳۲۰ متر مربع

قیمت: تماس

 

سنگ اسلب تاسوس

سایز سنگ:

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی تاسوس

کد سنگ:  –

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : –

قیمت: تماس

 

چینی نیریز 427

سایز سنگ:۱۷۵*۲۳۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی نیریز

کد سنگ: ۴۲۷

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۰۰ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی قروه

 

سایز سنگ:۱۷۵*۳۰۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی قروه

کد سنگ: ۴۲۴

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۳۱۵٫۳۹ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی قروه

 

سایز سنگ:۱۹۲*۲۵۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی قروه

کد سنگ: ۴۲۳

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۳۷۲٫۴۴ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی نیریز

 

سایز سنگ:۱۶۵*۲۵۶

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی نیریز

کد سنگ: ۴۲۲

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۹۸٫۷۹ متر مربع

قیمت: تماس

 

سنگ اسلب مرمریت پرشین پورتورو

سایز سنگ:۱۹۰*۲۴۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب مرمریت پرشین پورتورو

کد سنگ: ۴۲۰

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۳۰۶٫۲۴ متر مربع

قیمت: تماس

 

 

اسلب مرمریت پرشین پورتورو

سایز سنگ:۱۸۰*۲۹۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب مرمریت پرشین پورتورو

کد سنگ: ۴۱۹

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۴۰٫۰۵ متر مربع

قیمت: تماس

 

سنگ اسلب مرمریت چینی نیریز

 

سایز سنگ:۱۹۰*۲۳۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی نیریز

کد سنگ: ۴۱۷

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۱۷۴٫۴۲ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی نیریز

سایز سنگ:۱۶۵*۲۲۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی نیریز

کد سنگ: ۴۱۶

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۴۳٫۷۳ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب مرمریت آباده

سایز سنگ:۱۶۰*۲۹۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب مرمریت آباده

کد سنگ: ۴۱۵A

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک :.۶۲ متر مربع

قیمت: تماس

 

 

 

سایز سنگ:۱۶۰*۲۴۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی نیریز

کد سنگ: ۴۱۳B

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۱۶۰٫۹۱ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی نیریز

 

سایز سنگ:۱۷۰*۲۴۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی نیریز

کد سنگ: ۴۱۲

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۷۳٫۴۳ متر مربع

قیمت: تماس

 

مرمریت مشکی ماکو

 

سایز سنگ:۱۸۵*۲۸۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب مشکی ماکو

کد سنگ: ۴۱۱

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۸۰ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی نیریز

 

سایز سنگ:۱۹۵*۲۰۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی نیریز

کد سنگ: ۴۰۷

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۶۰٫۱۴ متر مربع

قیمت: تماس

 

 

 

سایز سنگ:۱۶۰*۲۳۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی نیریز

کد سنگ: ۴۰۶B

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۱۲۹٫۳۱ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی نیریز

 

 

سایز سنگ:۱۸۰*۲۳۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی نیریز

کد سنگ: ۴۰۳B

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۱۳۸٫۷۴ متر مربع

قیمت: تماس

 

 

سایز سنگ:۱۷۰*۲۶۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی نیریز

کد سنگ: ۴۰۲

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۸۵٫۵۳ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی 3 دی بیرجند

 

سایز سنگ:۱۶۰*۲۹۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی ۳ دی بیرجند

کد سنگ: ۴۰۱

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۳۲۶٫۳۳ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی مایا یونان

 

سایز سنگ:۱۵۵*۲۸۴

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی مایا یونان

کد سنگ: ۳۹۷

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۴۲٫۱۷ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب هلنا یونان

 

سایز سنگ:۱۹۰*۲۲۸

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی هلنا یونان

کد سنگ: ۳۹۶

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۱۲٫۳۶ متر مربع

قیمت: تماس

 

 

 

سایز سنگ:۱۷۰*۲۵۰

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید ازنا

کد سنگ: ۳۹۲

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۱۲٫۹ متر مربع

قیمت: تماس

 

اسلب چینی سفید ازنا

 

سایز سنگ:۱۸۰*۲۵۵

توضیحات:

نام سنگ: سنگ اسلب چینی سفید ازنا

کد سنگ: ۳۹۰

مقدار موجود در کارخانه سنگ بری یونیک : ۲۵۸٫۲۱ متر مربع

قیمت: تماس

 

در این مقاله در مورد قیمت سنگ اسلب های موجود در کارخانه یونیک با شما صحبت کردیم. این نوشته مرتبا بروز می شود و سنگ های جدیدی را به آن اضافه خواهیم کرد.جهت آگاهی از بروز رسانی های سایت سنگ بری یونیک ما را در اینستاگرام دنبال کنید.